Czyli jak otrzymać pozwolenie na budowę?

Realizacja inwestycji budowlanej jest przedsięwzięciem składającym się z wielu etapów. Jednym z nich jest uzyskanie stosownego pozwolenia, bez którego nie wolno rozpocząć prac. Jest on dokumentem urzędowym wydawanym na podstawie decyzji administracyjnej.

papierki

Kto wydaje pozwolenia na budowę?

Co do zasady realizacja projektu budowlanego bez odpowiedniego pozwolenia jest traktowana jako samowola budowlana – istnieją pewne wyjątki od tej reguły, ale o nich będzie mowa w dalszej części niniejszej strony. Organem uprawnionym do wydawania  pozwoleń na budowę jest starostwo powiatowe – wniosek należy złożyć w wydziale architektury i budownictwa. Służą do tego specjalne, gotowe formularze – można je zarówno otrzymać w urzędzie, jak i pobrać z internetu.

Załączniki do wniosku

Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów do poprawnie wypełnionego wniosku o wydane pozwolenia należy dołączyć:
projekt budowlany w 4 egzemplarzach,
– zaświadczenia potwierdzające przynależność projektantów do regionalnych izb branżowych,
– decyzję o warunkach zabudowy – o ile była ona niezbędna; wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a czas oczekiwania na nią wynosi średnio od 14 do 30 dni,
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku, gdy działka budowlana objęta jest tym planem,
– oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki  w postaci aktu własności bądź umowy dzierżawy – składane jest ono pod rygorem odpowiedzialności karnej,
– opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia, które są wymagane na podstawie szczególnych przepisów – w zależności od rodzaju, specyfiki bądź miejsca zamierzenia budowlanego, np. dotyczącymi budowy na terenie objętym ochroną konserwatorską.

W sytuacji, gdy wniosek oraz niezbędne załączniki odpowiadają kryteriom formalnym, starostwo nie może odmówić wydania decyzji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji wnioskodawca zostaje zobligowany do ich usunięcia.