Co jest potrzebne oprócz pozwolenia?

Przy tej sposobności koniecznie trzeba wspomnieć o tym, iż w praktyce otrzymanie pozwolenia na budowę nie jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia prac. Muszą zostać jeszcze spełnione dwa ważne warunki:

papiery_2

– decyzja administracyjna musi uzyskać zgodność z prawem budowlanym na mocy decyzji ostatecznej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego,
– inwestor musi powiadomić nadzór budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem – z pracami można ruszyć, jeśli nadzór nie wniesie sprzeciwu.

Kiedy pozwolenie nie jest wymagane?

Istnieją okoliczności, w których pozwolenie na budowę nie jest wymagane – gdy w rachubę wchodzą takie inwestycje jak m.in.:
– obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną oraz uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
– wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, altany i przydomowe oranżerie, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 25 m kw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kw. powierzchni,
– przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni nie większej niż 30 m kw.,
– parkometry z własnym zasilaniem,
– wiaty przystankowe.